Home   Školní družina

Školní družina

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu od 11.25 do 15.55 hodin.

Nemáme vlastní místnost, provoz družiny probíhá ve třídě v přízemí školy.

Dětem ze všech ročníků, které navštěvují kroužky, umožňujeme čekat ve školní družině.

Činnost školní družiny

  • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslech, četbu apod.
  • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje odpočinek aktivní, hry a soutěže ve třídě i v přírodě, vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu.
  • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci . Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost. Práce s papírem, látkou, přírodními materiály.
  • Příprava na vyučování – není to povinná činnost školní družiny. Jde o práci na domácích úkolech (pouze se souhlasem rodičů) po 15. hodině, vychovatelka žákům úkoly neopravuje.

Kontakt

Martina Svobodová – vychovatelka

Markéta Prokešová – vychovatelka