Home   Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

 1. Školní družina (ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, umožňuje žákům přípravu na vyučování (po 15. hodině a pouze se souhlasem rodičů). Vše je vedeno formou dobrovolnou za dozoru vychovatelky.
 2. Školní družina má jedno oddělení, které může mít nejvýše 25 žáků. Družinu navštěvují děti od 1. do 5. ročníku. Pro provoz družiny je určena učebna v přízemí budovy. Dále družina využívá tělocvičnu a školní zahradu. Provozní doba ŠD je od 11.25 do 15.55 hodin. Z důvodu nenarušování plánované činnosti ŠD mohou děti odcházet do 13.30 a po 15.00 hod.
 3. Pitný režim není na škole zajištěn, děti si nosí plastovou lahvičku s nápojem.
 4. Vyplněním zápisního lístku zákonný zástupce dítěte závazně sdělí rozsah a způsob odchodu dítěte ze ŠD. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo zamýšlený odchod ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně.
 5. Pravidelná docházka pro přihlášené děti je povinná. Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 6. Žákům, kteří nejsou přihlášeni do ŠD a čekají na kroužky nebo na autobus, je umožněn pobyt ve ŠD.
 7. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny, se kterým je seznámen začátkem školního roku. Děti ve ŠD jsou povinné chránit majetek ŠD. Svévolně poškozený majetek zákonný zástupce dítěte nahradí nebo zajistí opravu. Dětem je doporučeno nosit do ŠD převlečení. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Rodiče a ostatní návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.
 8. Nevyzvedne-li si zákonný zástupce své dítě do stanovené doby trvání ŠD, kontaktuje jej vychovatelka telefonicky a vyčká příchodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby.
 9. Zákonný zástupce žáka má právo být informován o chování svého dítěte na třídních schůzkách, dále má právo se telefonicky nebo osobně domluvit na schůzce s vychovatelkou.
 10. Žáci přihlášení do ŠD jsou začátkem školního roku poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídní knize. Žáci dodržují pravidla stanovená vychovatelkou – pohyb po škole, uvolňování na WC, pravidla při zapůjčování věcí a jejich úklid. Žáci dodržují bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznámeni před každou činností.

Práva žáků

 • Dítě má právo na vlídné zacházení ze strany vychovatelky i spolužáků.
 • Dítě má právo na svobodu projevu, svobodu projevovat své náboženství nebo víru.
 • Je mu umožněno navštěvovat zájmové kroužky.
 • Děti mají právo na individuální přístup ze strany vychovatelky.
 • Mohou kdykoli požádat vychovatelku o pomoc při řešení problémů školních i osobních.
 • Děti si mohou přinést své hračky na hraní.
 • Děti se mohou podle své fantazie podílet na výzdobě školy a ŠD.
 • Mají právo se podílet na plánování týdenního programu zaměstnání.

V Domašově, 31.8.2019