Home   Historie školy

Historie školy

Z historie školství v Domašově

Z historie naší školy

Škola byla založena roku 1607 farářem Vojtěchem Střížkovským, který najal prvního učitele Jana Krejčího a dával mu ročně po třech mírách pšenice, žita a ovsa, půl míry hrachu, ječmene a pohanky a každou neděli oběd. 
Školní světnice v „dědině“ byla malá, jen pro dvacet čtyři dětí.

Roku 1851 byla vystavěna nová škola na místě nynější budovy, byla dvojtřídní, přestože dětí bylo tři sta.

Roku 1887 byla škola rozšířena na trojtřídní.

V roce 1904 bylo přistavěno první patro, škola byla tehdy přebudována od základů. Hrubá stavba trvala tři měsíce.

třída v dávné minulosti

Další generální opravou prošla škola v roce 1976. Oprava trvala dva roky. Byl zrušen byt ředitele a na jeho místě byly postaveny místnosti pro školní stravování a školní družinu. Na školním dvoře byla postavena kotelna a sklad tuhého paliva (zavedeno ústřední vytápění).

Prohlédněte si fotogalerii historických snímků.

V roce 1999 byly položeny nové obklady v prostorách sociálního zařízení a okolí umyvadel v jednotlivých třídách. 
Od školního roku 2000/2001 je škola vytápěna plynem.

Škola má v současné době pět tříd a jedno oddělení školní družiny. Ve školní jídelně se stravují asi dvě třetiny žáků. 
Do školy v Domašově dojíždějí děti z Říček, Javůrku, Litostrova a Rudky. V současnosti dojíždí i jedno dítě z Ostrovačic a jedno z Říčan.

hromada před školou

V roce 2005 byla započata další rozsáhlá rekonstrukce školy. Byla provedena nová izolace školní budovy, v přízemí je kompletně nové sociální zařízení, ve všech třídách v přízemí byla položena nová podlaha. Cena se pohybovala kolem dvou miliónů korun (viz fotogalerii rekonstrukce školy). 
Rekonstrukcí prošla i školní kuchyně, která byla nově vybavena dle požadavků EU. Částka na rekonstrukci činila asi půl miliónu korun.

V prosinci roku 2007 byla uvedena do provozu nová tělocvična (viz fotogalerii).

ikterus

Během hlavních prázdnin v roce 2010došlo na dlouho očekávané zateplení školní budovy a výměnu oken.

Historický školní řád

Julius Stantejský 

– populární moravský učitel (1856-1909), autor rýmované knížky pro školní mládež nazvané „Zveršovaná škola“. Stantejský, absolvent učitelského ústavu v Brně a dlouholetý přítel bratří Mrštíků, působil až do roku 1909 v Doubravici.

1. Poslyš žáku, každý den
ve škole buď přítomen.
2. Nemůžeš-li snad přijíti,
včas se musíš omluviti.
Po rodiči neb příteli
vzkaž to panu učiteli;
co se s žákem doma děje,
on si vždycky vědět přeje.
Když zas školu nastupuješ,
omluvu ať opakuješ.
3. Hodní žáci, hodné žačky,
nenoste do školy hračky.
Jenom co je nařízeno
v mošně budiž uloženo.
4. Chceš-li zdráv a vesel býti,
důkladně se musíš mýti.
Také žáčkům pěkně sluší
hladké vlásky, čisté uši.
Šaty, třeba zalátané,
mějte čistě spořádané.
5. Tímto řiď se vždy pořádkem:
Čtvrt hodiny před počátkem
přicházívej do školy,
ale dříve nikoli.
6. Školou tiš, zvolna choď,
rozpustilost všechnu kroť;
způsobů tu slušných dbej,
v chodbách hluku nedělej.
7. Jak do třídy vkročíš, dítě,
po křesťansku pozdrav hbitě.
Čeho potřebí nemáš,
do přihrádky tiše dáš.
Přivykat si každý hleď:
Na svém místě pěkně seď.
Nikdy před vyučováním
nebav se povykováním.
Na žaloby, oznámení
při učení času není.
8. Při modlitbě slušně stůj,
na kříž zdvihni pohled svůj;
neboť když se modlíváme,
s Pánem Bohem rozmlouváme;
proto vždycky myslit budeš
na slova jež vyslovuješ.
9. Dokud nejste voláni,
varujte se povídání.
Když pak pan učitel učí,
žádný žák ať nezahlučí;
každý nechať pozor dává,
o čem že se pojednává.
Nezvykejte napovídat,
nebo při učení jídat.
10. Hlásíš-li se odpovědět,
ruku zvedna zůstaň sedět;
uslyšíš-li jméno svoje, 
odpovídej nahlas, stoje.
Jsi-li k stolu vyvolaný,
neb nazpět poslaný,
ukloň pěkně obličej,
to je hezký obyčej.
11. Když se předmět s jiným střídá,
tichoučká je celá třída;
bez hluku vše uschovává,
jinou věc když vydělává.
12. Kromě hodin tělocviku
nečiň na nářadí cviků;
mohl bys se poraniti,
nebo provždy zmrzačit.
13. Nezbytnou je dítkám ctnost
poslušnost a uctivost;
zvláště k učitelům svým
zdvořilým buď, uctivým.
14. Lži se vyhni jako hadu,
neboť kdo má tuto vadu,
nemůže se hodným zváti;
každý se ho bude báti.
15. Jak kdo cizí vejde sem,
povstaň každý v místě svém;
dříve nikdo nesedá,
dokud pokyn se nedá.
16. Chceš-li z třídy odejíti,
musíš za to poprositi;
přivykej však, dívko, synku,
odcházet jen v odpočinku.
17. Papíry a jiné smetí
neházejte na zem, děti.
Pakli škodu zaviníš,
náhradu ať učiníš.
18. Čítanky a knihy psací
mějte čisté, všichni žáci;
kdo pořádku navyká,
před tím bída utíká.
19. Kdokoli věc jakou najde,
k panu učiteli zajde,
by se mohlo vyšetřiti,
komu se má navrátiti.
20. Nikomu ze spolužáků
neubližuj nikdy, žáku!
S každým vždy se dobře snášej,
chyby jeho nevynášej.
Křivdu-li ti někdo dělá,
odpouštěj mu raději zcela.
Útisk tobě způsobený
vyšetři tvůj představený.
21. Nežli ze školy jdeš domů,
bedlivě přihlížej k tomu:
Věci své si tiše slož,
na své místo si je vlož.
Potom podle pořadu
stav se tiše do řadu;
slušný úklon udělej,
po cestě nedováděj.
22. Vypůjčíš-li knihu sobě,
vrať ji čistou v brzké době;
kdybys ji měl zkazit, ztratit,
nezbytně ji musíš platit.
23. Školních zpráv a vysvědčení
měnit dovoleno není.
24. Máš-li školu opustiti,
hleď to záhy oznámiti;
také změnu svého bytu
nenechávej nikdy skrytu.
25. Chceš-li zjevit dobrý mrav,
zdvořile každého zdrav;
v slušné řeči a chování
poznat dobré vychování.
26. Památníky, domy, krovy
nepopisuj bláznů slovy.
27. Neškoď bližním na majetku,
ať jsi třeba beze svědků.
Jsouce polem nebo sadem,
umiňte si „Nepokradem“!
28. Važ si zpěvných ptáčátek,
netrap nikdy zvířátek
a přihlížej také k tomu
„Neubližuj nijak stromu.“
29. Při hře můžeš býti čilým,
ale nikdy rozpustilým.
Za vůz nikdy nesedávej,
zábavy tam nehledávej.
Kudy lidé chodívají,
ať se dítky neklouzají.
30. Slušně bav se, zpívej, hrej
kamením však neházej;
v zimě koulí sněhových
ať nevidět v rukou tvých.
31. Chceš-li bezpečně se koupat,
musíš v známá místa stoupat.
32. Klekání když odzvonili,
slušno, byste doma byli.
33. Karet, cigaret, tabáku,
přísně varuj se, školáku;
nepij nikdy lihoviny,
jsou to pravé otraviny.
34.Chceš-li zachovat své mravy,
k tanci nechoď do zábavy.
35. Zvykej záhy žíti v kázni,
cvič se stále v boží bázni;
budeš šťasten v každé době,
Bohu, vlasti ku ozdobě.